Tanti Prihartini, S.Pd.
NIK:
NIP: 19760127 200502 2 ***
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana Pendidikan
Jurusan: MIPA
Status: PNS
Jenis GTK: Guru IPA
Alamat :